Liikkuvuusavustus on etuus, jonka on tarkoitus korvata työn vastaanottamisesta aiheutuvia kuluja silloin, kun aloitat kokoaikaisen tai osa-aikaisen työn.

Sinulla voi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, jos:

 • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista
 • edestakainen työmatkasi kesto on kokoaikatyössä yli 3 tuntia ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.
 • uusi työsuhteesi kestää vähintään kaksi kuukautta.
 • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa.
 • olet hakenut liikkuvuusavustusta ennen työsi aloittamista.

Työmatkan ajaksi lasketaan aika, joka kuluu nykyisestä asuinpaikastasi työpaikallesi. Esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan ei lasketa työmatkaan kuluvaksi ajaksi. Jos työmatkasi aika lyhenee muuton vuoksi, sillä ei ole vaikutusta liikkuvuusavustukseen.


Liikkuvuusavustuksen kesto


Liikkuvuusavustusta maksetaan suhteessa työsi kestoon. Liikkuvuusavustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa. Tämä tarkoittaa, kuukaudesta riippuen, että 30 kalenteripäivää vastaa 20-23 maksettavaa päivää. 

Jos työsi kesto on vähintään: 

 Liikkuvuusavustuksen kesto:

2 kuukautta   

30 kalenteripäivää

3 kuukautta 

45 kalenteripäivää

4 kuukautta

60 kalenteripäivää


Liikkuvuusavustuksen määrä ja maksaminen


Liikkuvuusavustus päivässä on 32,40 euroa eli peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosia. Omavastuuaikaa ei oteta. Liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti maksujaksoittain työsuhteen alusta lukien.

Liikkuvuusavustusta maksetaan aina täysimääräisenä. Sen määrään eivät vaikuta ne etuudet, jotka vähentävät ansiopäivärahaa, esim. osatyökyvyttömyyseläke tai lasten kotihoidon tuki. Voit saada soviteltavaa päivärahaa ja liikkuvuusavustusta, jos saamisen edellytykset täyttyvät.

Liikkuvuusavustusta voit saada enintään 5 päivältä viikossa työsuhteesi alkamisesta lukien. Avustusjaksoja ei pidennetä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksaminen keskeytyisi väliaikaisesti jonkin esteen vuoksi. Jakso määräytyy alkuperäisen työsopimuksen keston mukaisesti. Mahdolliset myöhemmät muutokset työsopimuksessa eivät vaikuta.

Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus.

Tarkista mahdollinen oikeutesi liikkuvuusavustukseen, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön tai osa-aikatyön, jossa viikoittainen työtuntimäärä on vähintään 18.


Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, jos:


 • Eroat työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työsuhteen päättymisen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhteesi on alkanut.

 • Työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi.

 • Saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys tai vanhempainrahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi.

 • Saat täyttä työkyvyttömyysetuutta tai kuntoutusrahaa.

 • Saat vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä.

 • Saat tapaturmavakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta.17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.