Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Muilla saamillasi sosiaalietuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaasi. Niiden vaikutus on estävä, vähentävä tai niillä ei ole lainkaan vaikutusta.


Ansiopäivärahan maksamisen estävät etuudet


Ansiopäivärahan maksamisen estäviä etuuksia ovat mm. useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, kuntoutusraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha.

Jos sairastut:

Hae sairauspäivärahaa Kelasta. Sairauspäiväraha estää ansiopäivärahan maksamisen. Voit saada ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairastumistasi.

Ansiopäivärahaa vähentävät etuudet


Tietyt etuudet vähentävät ansiopäivärahaa bruttomäärältään täysimääräisesti.

Vähentäviä etuuksia ovat mm.

 • Osatyökyvyttömyyseläke.
 • Osa-aikaeläke.
 • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke.
 • Lasten kotihoidon tuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidon tuki on perhekohtainen etuus: jos työssäkäyvä puoliso saa kotihoidontukea, tuki vähennetään työttömän puolison työttömyysetuudesta. Jos molemmat puolisot ovat työttömiä, vähennetään siltä puolisolta, jolle kotihoidon tuki on myönnetty. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei vähennetä työttömältä, jos puoliso itse hoitaa lasta ja on se vuoksi poissa työmarkkinoilta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä ansiopäivärahasta.
 • Valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaiset eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alempi pakollinen eroamisikä.
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke.
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus.
 • Liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi eritysten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet.
 • Ennen vuotta 2005 alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin.
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha.
 • Luopumiseläke.
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus.
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke).

Etuutta vähennettäessä kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 päivää. Jokainen vähennettynä maksettu etuuspäivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.


Etuudet, jotka eivät vähennä päivärahaa


Seuraavat etuudet eivät vähennä ansiopäivärahaa:

 • Lapsilisä
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • Vammaistuki
 • Kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio
 • Asumistuki
 • Perhe-eläkkeet (myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeet)
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • Tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset 
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Sotilasavustus
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki

17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.