Ansiopäivärahasi määrä lasketaan työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosi huomioidaan sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta olet kerryttänyt työssäoloehtoa. Lomaraha ja lomakorvaus vähennetään palkkatuloista.

Lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys vuonna 2017 täyttyvissä työssäoloehdoissa on 4,64 prosenttia.


Perusosa, ansio-osa ja lapsikorotus


Päiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta.

  • Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2017.
  • Ansio-osa on 45 % perusosan ja päiväpalkan erotuksesta.

Jos kuukausipalkkasi ylittää taitekohdan, joka on 3078,00 € vuonna 2017, on ansio-osa ylimenevältä osalta 20 %.

Lapsikorotusta voit saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Vuonna 2017 lapsikorotukset ovat 5,23 €/pv yhdestä lapsesta, 7,68 €/pv kahdesta lapsesta ja 9,90 €/pv kolmesta tai useammasta lapsesta.

Täysi ansiopäivärahasi lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päivärahasi perusteena olevasta päiväpalkastasi. Ansiopäivärahasi on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.


Korotettu ansiopäiväraha


Ansiopäivärahan voit saada korotettuna, jos olet sopinut TE-toimiston kanssa osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. Sopimus tulee kirjata työllistymissuunnitelmaasi.

Korotettua ansio-osaa voidaan palvelun ajalta maksaa enintään 200 päivältä.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Taitekohdan ylimenevältä osalta ansio-osa on 25 %.

Korotetulla ansio-osalla maksettava päivärahasi lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahasi perusteena olevan palkkasi suuruinen.

Päivärahasi korotetulla ansio-osalla on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella ja korotusosalla korotetun peruspäivärahan suuruinen.


Ansiopäivärahan uudelleen laskeminen


Kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy, lasketaan ansiopäivärahasi uudelleen. Laskennassa huomioidaan palkkasi työssäoloehdon täyttäviltä kalenteriviikoilta. Vaikka enimmäisaikalaskurissasi olisi maksamattomia päiviä, lasketaan päivärahasi uudelleen, kun työssäoloehtosi täyttyy.

Ansiopäivärahasi määritellään uudestaan vain niissä tilanteissa, jossa uusi enimmäisaikasi alkaisi yli vuoden kuluttua edellisen enimmäisaikasi alkamisesta. Tällöin asetetaan myös uusi omavastuuaika.


Ansiopäivärahan uudelleen laskeminen ja suojasäännöt


Suojasäännöt ansiopäivärahan uudelleen laskemisessa ovat:

  • Enimmäisaika täyttymättä
Jos enimmäisaikasi ei ole täyttynyt ennen kuin työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, on ansiopäivärahasi vähintään 80 % sinulle aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta.
  • 58 vuotta täyttäneet
Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 58 vuotta täytettyäsi, on ansiopäivärahasi vähintään sinulle aiemmin maksetun ansiopäivärahan suuruinen.
  • Työllistämisvelvoitteen piirin kuuluvat:
  • 57 vuotta täyttäneet
Ansiopäivärahasi on vähintään sinulle aiemmin maksetun ansiopäivärahan suuruinen, jos työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä.
  • 60 vuotta täyttäneet
Päivärahaasi ei lasketa uudellen, jos työssäoloehtoosi on laskettu mukaan työllistymistä edistävää palvelua.

Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta.


Ansiopäivärahan verotus


Saamme jäsentemme ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia korotetaan vähintään 25%:iin ansiopäivärahaa maksettaessa.

Voit toimittaa kassalle etuutta varten myönnetyn muutosverokortin. Tällöin ennakonpidätys tehdään muutosverokortin mukaisesti ilman ennakonpidätysprosentin korottamista.

Muutosverokortti etuutta varten on toimitettava erikseen kassalle. Muutosverokortin etuutta varten saat verottajalta. Voit tilata sen osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Voit tulostaa ja lähettää palvelusta verokortin itse tai lähettää sen palvelun kautta postitse valitsemaasi osoitteeseen (esim. suoraan kassan osoitteeseen).


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.