Omavastuuaika


Ansiopäivärahan maksamisen alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta sinulle ei voida maksaa etuutta. Omavastuuaika on seitsemän, työttömän arkipäivän (ma-pe) mittainen.

Omavastuuaika asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Se asetetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.


Taloudellisen etuuden jaksotus


Jos saat työnantajalta työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen (esim. eroraha, tukipaketti, kultainen kädenpuristus), on kyse taloudellisesta etuudesta. Taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteestasi lasketun päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta sinulle ei makseta päivärahaa.


Esimerkki:

Hakijan päiväpalkka on 120 euroa. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä 12 000 euron tukipaketti. Tukipaketti jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 12 000 / 120 = 100. Näin hakijalle ei makseta päivärahaa 100 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.


Karenssit


TE-toimiston määräämän korvauksettoman määräajan eli ns. karenssin voit saada, jos:

 • olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen tai
 • kieltäydyt työstä tai
 • kieltäydyt koulutuksesta tai
 • kieltäydyt työllistymissuunnitelman laatimisesta.

Karenssin ajalta et voi saada ansiopäivärahaa. 

Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai muu vastaava menettely voi estää ansiopäivärahan maksamisen toistaiseksi. Ansiopäiväraha myönnetään uudelleen vasta, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa määrätyn ajan. Tarkempaa tietoa karenssiajoista ja karenssin määräytymisperusteista saat TE-toimistoista.

Lisätietoa karenssista löytyy työvoimahallinnon verkkopalvelusta: Mitä karenssi tarkoittaa?


Päätoiminen opiskelu


Päätoimisten opintojen ajalta et voi yleensä saada ansiopäivärahaa. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja. TE-toimisto tutkii opintojen pää- tai sivutoimisuuden. Opintojen päätoimisuus riippuu suoritettavasta tutkinnosta ja sen laajuudesta.

Päätoimisen opiskelijan toimeentulon turvaa opintotuki, jota voit hakea Kelasta.

Voit lukea tarkempia tietoja siitä, mitkä opinnot ovat pää- ja sivutoimisia TE-palvelun sivulta.  Päätoiminen yrittäjyys


Jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssäsi kokoaikaisesti yli kahden viikon ajan, et voi saada ansiopäivärahaa. Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa.

TE-toimisto arvioi yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuuden yritystoiminnan vaatiman työmäärän mukaan. Yritystoiminnan katsotaan olevan päätoimista, jos työtä on niin paljon, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen. Ilmoita kaikesta yritystoiminnasta TE-toimistoon.

Sinua voidaan pitää yrittäjänä, vaikka olisit työsuhteessa ja omistat joko yksin tai yhdessä perheesi kanssa riittävän suuren osan siitä yrityksestä, jossa työskentelet. Olet yrittäjä, jos:

 • työskentelet johtavassa asemassa ja sinulla itselläsi on vähintään 15 % tai perheelläsi on vähintään 30 % omistusosuus kyseisestä yrityksestä.
 • työskentelet muussa kuin johtavassa asemassa ja sinulla tai perheelläsi on vähintään 50 % omistusosuus yrityksestä. 

Voit saada ansiopäivärahaa soviteltuna, jos yritystoimintasi katsotaan sivutoimiseksi. Soviteltua ansiopäivärahaa voit saada myös, jos yritystoiminnassa työllistymisesi on lyhytkestoista, eli yritystoimintasi työllistää enintään kahden viikon ajan. 

Voit lukea tarkempia tietoja yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta TE-palvelujen sivuilta.


Työmarkkinoilla olemisen esteet


Et voi saada ansiopäivärahaa, jos olet estynyt olemasta työmarkkinoilla. Työmarkkinoilla olemisen esteitä ovat:

 • sairaus, laitoshoito ja kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalveluksesta
 • päätoimiset opinnot
 • apurahakausi
 • lapsen syntymä ja alle kolmevuotiaan lapsen hoito
 • vammaisen tai vanhuksen hoito
 • näihin verrattava syy

Työkyvyttömyys


Työkyvytön henkilö ei voi saada ansiopäivärahaa. Sinua pidetään työkyvyttömänä, jos saat:

 • sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa.
 • kuntoutustukea, joka on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.
 • työkyvyttömyyseläkettä, joka on myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella (poikkeuksena kuitenkin toisen valtion myöntämä työkyvyttömyyseläke).
 • jotain muuta täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta.

Voit saada ansiopäivärahaa sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta, jos olet saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen omavastuuajan alkamista. 

Voit hakea ansiopäivärahaa työkyvyttömyyden ajalta myös silloin, jos:

 • olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja
 • olet terveydellisistä syistä edelleen kykenemätön työhösi ja 
 • työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykyäsi vastaava työtä ja 
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi tulee olla vireillä tai hylätty. 
Ansiopäivärahan hakemisesta pitkän työkyvyttömyyden aikana, voit lukea tarkemmin täältä.

Estävät sosiaalietuudet


Eräät sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan maksamisen. Et voida saada ansiopäivärahaa, jos saat esimerkiksi jotain seuraavista etuuksista: 

 • vanhuuseläke (täysien palvelusvuosien mukaan perusteella maksettu
 • työttömyyseläke
 • täysi työkyvyttömyyseläke (tai muu etuus mikä on maksettu täyden työkyvyttömyyden perusteella)
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain ja erityishoitoraha
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke
 • kuntoutusraha ja täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettu kuntoutustuki
 • ansionmenetyskorvaus kuntoutustoimenpiteiden ajalta
 • sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
 • takuueläke (kun se on myönnetty täydentämään eläkettä)
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus ansionmenetyksestä

Tarkempia tietoja eri sosiaalietuuksien vaikutuksista, voit lukea täältä.Irtisanomisaika


Oikeus irtisanomisajan palkkaan estää ansiopäivärahan maksamisen.

Irtisanomisajan palkkaa on se palkka, jonka työnantaja maksaa lain, työ- tai virkaehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella, kun työsopimus irtisanotaan.

Jos luovut irtisanomisajan palkasta, et voi yleensä saada ansiopäivärahaa irtisanomisajalta.

17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.