Voit saada ansiopäivärahaa soviteltuna, jos työllistyt osittain.

Oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan


Soviteltavaa ansiopäivärahaa saadaksesi työnhakusi TE-toimistossa on oltava voimassa ja:

 • teet osa-aikaista työtä, jonka osa-aikaisuus perustuu työnantajasi aloitteeseen tai
 • olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai
 • päivittäinen työaikasi on lyhentynyt lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella tai
 • työllistyt päätoimisessa yritystoiminnassasi enintään 2 viikkoa tai
 • sinulla on tuloja sivutoimisesta yritystoiminnastasi tai omasta työstäsi (ilmoita sivutoiminenkin yritystoimintasi TE-toimistoon).

Sovitellun ansiopäivärahan määrä


Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan täydestä ansiopäivärahasta.

Soviteltua ansiopäivärahaa laskettaessa huomioon otetaan palkka tai muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on korvausta tehdystä työstä. Saamasi työtulo huomioidaan yleensä ansaintaperusteisesti eli tulona sille ajanjaksolle, jolloin olet työn tosiasiallisesti tehnyt.

Sovittelujakso on yleensä palkanmaksukautesi mukainen, joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon pituinen.

Soviteltu ansiopäivärahasi määräytyy siten, että täydestä ansiopäivärahastasi vähennetään 50% siitä sovittelujakson aikana ansaitusta työtulosta, joka ylittää suojaosan. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa. Suojaosan alle jäävät tulot eivät vaikuta päivärahaasi vähentävästi. Vuorottelukorvaukseen ei sovelleta suojaosaa.

Laskentakaava, jos sovittelujaksosi on kuukausi:
Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha. 

Esimerkki:

Hakijan täysi ansiopäiväraha on 70 €/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa palkkaa 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 €) puolet (215 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 €/päivä.

Laskentakaava, jos sovittelujaksosi on neljä kalenteriviikkoa:
Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-279] / 20) = 1 päivän päiväraha.

Esimerkki:
Hakijan täysi ansiopäiväraha on 75 €/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa palkkaa 759 €. Palkasta vähennetään suojaosa 279 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (480 €) puolet (240 €) vaikuttaa vähentävästi
ansiopäivärahan määrään. 240€ jaetaan sovittelujakson työpäivillä (20). Tämä summa (12 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 63 €/päivä.

Soviteltu ansiopäivärahasi voi yhdessä työtulosi kanssa olla korkeintaan ansiopäivärahasi perusteena olevan palkkasi suuruinen. Sovitellun ansiopäivärahan määrä saadaan vähentämällä ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkastasi sovittelujaksolla ansaitsemasi laskennallinen päiväpalkka.


Soviteltuun ansiopäivärahaan vaikuttavat tulot


Tulot vaikuttavat bruttomääräisinä ja ne huomioidaan yleensä ansaintaperusteisesti. Alla lueteltu yleisimmin vaikuttavat tulot. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Peruspalkka sekä sen lisät ja korvaukset.

 • Lomaraha, -korvaus ja osa-aikatyön vuosilomapalkka.
 • Osa-aikatyön irtisanomisajan palkka.
 • Tulokseen perustuva palkka esim. provisio, bonus tms.
 • Työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu.
 • Veronalainen osuus työnantajan maksamasta yksilöllisestä vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta.
 • Työaikapankkiin siirretty tai työaikapankista nostettu tulo.
 • Immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, esim. tekijänoikeuskorvaus.
 • Yritystoiminnasta tai omasta työstä saatu työtulo ja osinkotulojen ansiotulo-osuus.
 • Veronalainen osuus työnantajan maksamasta stipendistä tai apurahasta.
 • Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkio.
 • Palkkaan rinnastettava palkkio.
 • Metsätalouden ansiotulona verotettava hankintatyön arvo sekä maatalouden ansiotulona verotettava tulo.
 • Porotalouden ansiotulot.

Sovitellun ansiopäivärahan rajoitukset


Sinulle ei voida maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, jos

 • Työaikasi ylittää yli 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Työaikaa tarkastellaan yleensä joko kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jos saat soviteltua ansiopäivärahaa lomautuksen johdosta, työaikaasi tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jaksotyössä tai periodityössä työaikaa tarkastellaan jakson tai periodin ajalta. 80 prosentin työaikasääntöä ei sovelleta sivutoimisiin yrittäjiin eikä omaa työtä tekeviin.

 • Saat kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa.
 • Työllistyt yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä.
 • Työnantajallasi ei ole mahdollisuutta valvoa työaikaasi.
 • Saat Kelalta sairasvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa.
 • Saat vakuutusyhtiöltä erityislakeihin perustuvaa lakisääteistä korvausta.Työssäoloehdon kertyminen osa-aikatyön ajalta


Työssäoloehto voi kertyä myös osa-aikatyön ajalta. Jokainen vähintään 18 tunnin työviikko kerryttää uutta työssäoloehtoa. Työssäoloehdon kertymisen tarkastelujakso on 28 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy, kun 26 työssäoloehdon täyttävää kalenterityöviikkoa on tehty tarkastelujakson aikana. Sen jälkeen ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuri nollataan.

Ansiopäiväraha määritellään uudestaan vain niissä tilanteissa, jossa uusi enimmäisaika alkaisi yli vuoden kuluttua edellisen enimmäisajan alkamisesta. Tällöin asetetaan myös uusi omavastuuaika. Muista ansiopäivärahan uudelleen laskemisen suojasäännöistä voit lukea täältä.Enimmäisajan kuluminen soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa


Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös silloin, kun saat soviteltua ansiopäivärahaa. Enimmäisajan kuluminen lasketaan seuraavasti:

Soviteltu ansiopäiväraha muunnetaan täysiksi ansiopäivärahapäiviksi. Muuntaminen tehdään jakamalla sovittelujaksolla maksettu soviteltu ansiopäiväraha täydellä ansiopäivärahalla.

Esimerkki:
Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 200 euroa kuukaudessa, kuluu enimmäisajasta kuukauden aikana 4 päivää (200:50=4).

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotettuna maksettu soviteltu ansiopäiväraha kuluttaa myös korotetun ansio-osan enimmäisaikaa jokaiselta maksetulta päivältä. Maksetun etuuden määrä ei vaikuta korotetun ansio-osan enimmäisajan kulumiseen. Korotetun ansio-osan enimmäisaika on enintään 200 päivää.
 

80 prosentin suojasääntö


Uudelleen laskettu ansiopäivärahasi on vähintään 80 prosenttia sinulle aiemmin maksetusta ansiopäivärahasta, jos

 • Täytät uuden työssäoloehdon ennen ansiopäivärahan enimmäisaikasi täyttymistä ja
 • sinulle on aiemmin maksettu ansiopäivärahaa.

Vertailu tehdään täyteen ansiopäivärahaan ilman lapsikorotuksia. 80 prosentin suojasääntöä ei sovelleta, jos enimmäisaika ehtii täyttyä ennen työssäoloehdon täyttymistä tai muiden suojasääntöjen vaikuttaessa. Muista suojasäännöistä voit lukea täältä.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.