Vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan määräaikaista vapautusta työstä. Siitä tehdään aina sopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Työnantaja sitoutuu samaksi ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Työntekijän kannalta vuorotteluvapaan tarkoitus on edistää hänen työssä jaksamistaan. Lisäksi vuorotteluvapaa tarjoaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden määräaikaiseen työllistymiseen.


Mitä vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää?


 • Olet tehnyt työnantajasi kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta.
 • Työnantajasi palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset. Lue lisää TE-palvelujen sivuilta.
 • Työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaasi alkamista.
 • Olet ollut vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista työssä ja työaikasi on ollut yli 75 % alan enimmäistyöajasta.
 • 13 kuukauden työssäoloedellytykseen voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo voidaan huomioida työssäoloon rinnastettavaksi ajaksi.
 • Sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista työhistoriaa vähintään 20 vuotta.
 • Jos olet ollut jäsenemme vähintään 26 viikkoa ennen vuorotteluvapaalle jäämistäsi, voit saada vuorottelukorvausta meiltä.

Työhistoriaedellytys


20 vuoden työhistoria lasketaan ajantasaisesta työeläkeotteestasi.

Voimme tarkistaa työhistoriaedellytyksen, jos ennen vuorotteluvapaan alkamista toimitat työttömyyskassalle ajantasaisen työeläkeotteen ja vapaamuotoisen työhistoriasi laskentapyynnön.

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla aikaisemmin, on sinun oltava viisi vuotta työssä ennen uuden vuorotteluvapaan aloittamista.

Työhistoriaan luetaan:

 • Vähintään 18-vuotiaana tehty palkkatyö.
 • Pakollinen yrittäjävakuutettu työ yrittäjänä.
 • Lähetettynä työntekijänä tehty työ.
 • EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty vakuutettu työ.
 • Työhistoriaan otetaan huomioon työhön rinnastettavana aikana äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet, erityishoitorahakaudet sekä lakiin tai työ- tai virkaehtosopimukseen perustuva hoitovapaa-aika sekä varusmies- ja siviilipalvelusaika. Rinnasteista aikaa voidaan huomioida työhistoriaan korkeintaan viisi vuotta.

Muussa kuin Suomessa, EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehtyä työtä ei lasketa vuorotteluvapaan perusteena olevaan työhistoriaan.


Vuorotteluvapaan kesto


Vuorotteluvapaan kesto on 100–180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan on oltava yhdenjaksoinen.

Vuorotteluvapaan siirtämisestä tai pidentämisestä on sovittava työnantajan kanssa ja ilmoitettava TE-toimistoon. Siirtämisestä on sovittava ennen vapaan alkamista. Pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan päättymistä.


Vuorottelukorvauksen määrä


Vuorotteluvapaan ajalta voit saada vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi.

Vuorottelukorvauksen perusteena olevaa ansiopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta.

Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sitä laskettaessa oteta huomioon lapsikorotuksia tai ansiopäivärahan korotusosia. 

Vuorottelukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa ja se on veronalaista tuloa.

Vuorottelukorvauksen määrää voit arvioida tämän taulukon  avulla.Vuorottelukorvaus ja verotus


Vuorottelukorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa.

Saamme jäsentemme ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätysprosenttia korotetaan vähintään 25%:iin vuorottelukorvausta maksettaessa.

Voit toimittaa kassalle etuutta varten myönnetyn muutosverokortin. Tällöin ennakonpidätys tehdään muutosverokortin mukaisesti ilman ennakonpidätysprosentin korottamista.

Muutosverokortti etuutta varten on toimitettava erikseen kassalle. Muutosverokortin etuutta varten saat verottajalta. Voit tilata sen osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Voit tulostaa ja lähettää palvelusta verokortin itse tai lähettää sen palvelun kautta postitse valitsemaasi osoitteeseen (esim. suoraan kassan osoitteeseen).


Vuorotteluvapaan yläikäraja


Vuorotteluvapaan yläikäraja on työntekijän eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.

Sinun tulee aloittaa vuorotteluvapaasi sen kuukauden loppuun mennessä, kun täytät iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Esimerkiksi: työntekijän eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikärajasi on 63 vuotta ja 9 kuukautta, tällöin vuorotteluvapaa on aloitettava sen kuukauden loppuun mennessä, kun täytät 60 vuotta ja 9 kuukautta.

Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.